Zarządzanie budową według FIDIC

Zarządzanie budową według FIDIC
Szkolenie 2-dniowe
Zarządzanie budową według FIDIC
1200 zł netto
1200,00 zł brutto
Zarządzanie budową według FIDIC
Najbliższe terminy:
Prosimy o kontakt.
Cena:
1200 zł (kwota zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
materiały szkoleniowe:
drukowana prezentacja (ok. 380 slajdów)
drukowany skrypt prowadzącego (ok. 160 stron)
zestaw ćwiczeń rozwiązywanych na szkoleniu (35 stron)
płytę CD z materiałami szkoleniowymi
certyfikat ukończenia szkolenia
obiady dwudaniowe, napoje, przerwy kawowe

Referencje:Szkolenie to przedstawia rolę i pozycję oraz obowiązki poszczególnych stron kontraktu oraz Inżyniera Kontraktu.

To właśnie jak Zamawiający, Inżynier Kontraktu i Wykonawca powinni się przygotować do udziału w tym procesie od momentu prekwalifikacji, poprzez zakres jego oddziaływania na stworzenie optymalnej umowy, jej zrealizowania i rozliczenia jest wiodącym celem tego szkolenia.

Przedstawione podczas tego szkolenia, techniki i narzędzia będą miały zastosowanie w zarządzaniu na każdym etapie cyklu życia projektu infrastrukturalnego, w ramach ustalonych uwarunkowań organizacyjnych i finansowych oraz przy optymalnym wykorzystaniu przez strony kontraktu swojego potencjału.

Przykładowe pytania, na które odpowie to szkolenie:
Jak dobrze przygotować się do projektu?
Jak zweryfikować zapisy studium wykonalności, pełniące w czasie realizacji inwestycji rolę dokumentu weryfikującego?
Jak dobrać wykwalifikowaną kadrę, doświadczoną w realizacji tego typu przedsięwzięć?
Dlaczego tak ważne jest możliwie jak najwcześniejsze przeanalizowanie materiałów służących do realizacji projektu, czyli projektów technicznych, programów funkcjonalno-użytkowych, uregulowanego stanu prawnego gruntów, decyzji i uchwał np. w zakresie zwolnienia wykonawcy z opłat za zajęcia pasów drogowych itp?
Na bazie, jakich standardów zapewnić prawidłowe przeprowadzenie procesu wdrażania inwestycji za poprzez odpowiedni przepływ informacji?


Szczegółowy plan szkolenia:

Podmioty kontraktu; pozycja w kontrakcie – kryteria wyboru pozycji
Prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy – stosowane modele rozwiązań ( wady i zalety, konflikt interesów) w realizacji projektu – studia przypadków
Inżynier Kontraktu: uprawnienia, obowiązki w procesie inwestycyjnym – rozwiązania skrajne i optymalne, modelowanie uprawnień
Zasady i metodyka współdziałania zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera w ramach kontraktu
Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych
Przegląd obszarów potencjalnie konfliktowych
prawo budowlane,
prawo cywilne,
prawo zamówień publicznych
Warunki szczegółowe FIDIC
Tajniki procedury i jej zagrożenia w zakresie sporządzania dokumentacji ofertowej (przetargowej), w czerwonym, żółtym FIDIC,u – studia przypadków
Wymagania w stosunku do SIWZ zgodnie z PZP a rodzaj Warunków Kontraktowych FIDIC,
Przygotowanie analizy wstępnej dla SIWZ - ćwiczenie
Tworzenie Warunków Kontraktowych FIDIC dla inwestycji infrastrukturalnej – wymogi unijne najpoważniejsze nieprawidłowości i błędy popełnione w kontraktach prowadzonych wg FIDIC
Zarys ogólny, przyczyny wprowadzenia zmian
Przegląd dokumentów Kontraktu
FIDIC w relacji do Ustawy o PPP i Ustawy o Koncesjach na roboty budowlane i usługi
"Czerwona książka"
"Żółta książka"
"Srebrna książka"
W relacji do metod i technik zarządzania projektami
Harmonogram realizacyjny projektu - ćwiczenie
Budżet projektu
Wymogi synchronizacji budżetu i harmonogramu
Metodyka monitorowania, raportowania
Ubezpieczenia kontraktu
Raporty, oceny, analizy
Rozliczanie kontraktów – wymogi FIDIC a wymagania prawa unijnego
FIDIC a praktyczne wymogi prawa polskiego w odniesieniu do uprawnień i obowiązków Wykonawcy kontraktu
Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych:
prawo budowlane,
prawo cywilne,
prawo zamówień publicznych
akty wykonawcze i wytyczne – czyli „diabeł tkwi w szczegółach”
FIDIC w projektach unijnych
Zakres i reguły stosowania
Standardy FIDIC w projektach unijnych
Zakres i reguły stosowania
Wymogi formalne poszczególnych programów
Praktyczne aspekty wykorzystania procedur w realizacji projektów unijnych
Błędy, porażki – przyczyny i skutki na tle zasad i technik skutecznych negocjacji
Typowe błędy w praktyce stosowania FIDIC w poszczególnych fazach;
Faza przygotowania projektu – kontrakty PPP i koncesyjne
Faza realizacji – problematyka zmian w kontrakcie
Faza rozliczania – istota formuł waloryzacyjnych i praktyka ich stosowania
Metodyka diagnozowania i naprawy błędów
Konflikty w procesie realizacji kontraktu i metodyka ich rozwiązywania
Zmiany
Procedura zmian w fazie realizacji projektu
Wykorzystanie nowych unormowań prawa zamówień publicznych w tym zakresie oraz metodyki i procedur zarządzania projektami
Negocjacje w procedurze FIDIC
Jak powinien się przygotować Inżynier Kontraktu podejmując negocjacje:
ze stronami Kontraktu,
z samorządem,
z instytucją pośredniczącą ( fundusze europejskie),
Firma jako wykonawca
Instytucja, jako inżynier kontraktu
Pozycjonowanie pełnionych ról w kontrakcie – wnioski praktyczne
Podsumowanie szkolenia
Sesja informacji zwrotnej
Polecamy !
ZAPRASZAMY
w tygodniu: 8:00 - 18:00
w sobotę: 9:00 - 14:00
Odbiór osobisty - prosimy
o wcześniejszy kontakt.

KONTAKT
mail: biuro@astino.pl
tel.:  (52) 327 27 27 - Bydgoszcz
kom.: 721 27 27 27
tel.: (22) 8 555 404 - Warszawa
kom.: 663 555 404
BYDGOSZCZ
tel.:  (52) 327 27 27
kom.: 721 27 27 27
ul. Borowiacka 17
85-457 Bydgoszcz

WARSZAWA
tel.: (22) 8 555 404
kom.: 663 555 404
ul. Grażyny 15
02-548 Warszawa